Προστασία μητρότητας (κυοφορία, τοκετός, λοχεία)


ΠροστασίαΜητρότητας1

Η μητρότητα της εργαζόμενης γυναίκας προστατεύεται ιδιαίτερα από την ελληνική νομοθεσία. Νόμος 1302/82 που επικύρωσε την 103/52 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, άρθρο 15 Ν. 1483/84 (απαγόρευση απολύσεως εγκύου και επιτόκου εργαζομένης γυναίκας), άρθρο 20 του Ν. 1849/89 (με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 5 της από 10.3.89 ε.γ.σ.σ.ε.).

Ά δ ε ι α  μ η τ ρ ό τ η τ α ς (κ υ ο φ ο ρ ί α ς - λ ο χ ε ί α ς). 


ΠροστασίαΜητρότητας2

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της από 23/5/2000 εθνικής γενικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000, η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αυξάνεται από 16 σε 17 εβδομάδες (δηλαδή 119 ημέρες). Απ' αυτές 56 ημέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού( άδεια κυοφορίας) και οι υπόλοιπες 63 μετά τον τοκετό(άδεια λοχείας). Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ' αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων. Σε περίπτωση δε που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο απ' αυτόν που είχε υπολογισθεί, τότε η άδεια των 56 πριν τον τοκετό παρατείνεται ανάλογα, χωρίς η παράταση αυτή να επηρεάζει το χρόνο της μετά τον τοκετό άδειας(λοχείας) που παραμένει πάντοτε 63 ημέρες (Εγκ. Ι.Κ.Α. 15/31.1.2001 και έγγραφο Ο.Α.Ε.Δ. Β10477ΟΙ01).

Η άδεια κυοφορίας (56 ημέρες πριν τον πιθανολογούμενο τοκετό) και η συνεχόμενη μ' αυτήν άδεια λοχείας χορηγούνται υποχρεωτικά από τον εργοδότη στην έγκυο εργαζομένη μόλις αυτή προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό του ιατρού που την παρακολουθεί. Την παραπάνω άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενη που συνδέεται με τον εργοδότη της με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από χρόνο υπηρεσίας, εθνικότητα, ιδιότητα (υπάλληλος, εργάτρια). Δεν έχει, επίσης, σημασία, αν η σύμβαση είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Τέλος, την άδεια μητρότητας δικαιούται και η εργαζόμενη κυοφορούσα που δεν έχει συνάψει γάμο, αλλά το τέκνο της προέρχεται από εξώγαμη σχέση, επειδή σκοπός του νομοθέτη είναι η προστασία της μητρότητας γενικώς. Εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, η μητέρα έχει λάβει το προ του τοκετού τμήμα αδείας μητρότητας (κυοφορίας), αλλά μετά τον τοκετό δεν δικαιούται άδεια λοχείας, αλλά άδεια λόγω ασθενείας. Το αυτό ισχύει και όταν το παιδί πεθάνει κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας. Η αντιμετώπιση της περιπτώσεως που γεννήθηκε το παιδί νεκρό ως ασθένειας προκύπτει από το γεγονός ότι η άδεια μητρότητας δεν χορηγείται μόνο για να επανέλθει ο οργανισμός της μητέρας στη φυσική του κατάσταση, αλλά και για την αντιμετώπιση των φροντίδων που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού. Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει παιδί, η διάρκεια του μετά τον τοκετό τμήματος της άδεια μητρότητας θα εξαρτηθεί από το χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά του οργανισμού της μητέρας στη φυσική του κατάσταση και μόνο. Αυτό, φυσικά, το κρίνει ο αρμόδιος γιατρός. 

Προεδρικό Διάταγμα 176/1997(ΦΕΚ150/Α/15-7-1997) 

Άρθρο 1.

Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος 176/1997(ΦΕΚ150/Α/15-7-1997) είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 «Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων».Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται πέραν των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά. Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγονται οι διατάξεις που περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την προστασία και τη διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής κ. λ .π.).

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, νοείται ως:

α} Έγκυος εργαζόμενη: Κάθε εργαζόμενη γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

β} Λεχώνα εργαζόμενη: Κάθε εργαζόμενη γυναίκα που διανύει το στάδιο μετά τον τοκετό και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών.

γ} Γαλουχούσα εργαζόμενη: Κάθε εργαζόμενη γυναίκα που γαλουχεί, εφόσον έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος από τον τοκετό.

Άρθρο 6 . Απαγόρευση έκθεσης.

Εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των εργαζομένων και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με τις οριακές τιμές της έκθεσης κατά την εργασία: Οι έγκυες εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. α: δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποχρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η αξιολόγηση του άρθρου 3 έχει δείξει ότι συνεπάγεται ενδεχόμενη έκθεση επικίνδυνη για την ασφάλεια ή την υγεία, στους παράγοντες ή στις ειδικές συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 11, τμήμα Α: Οι γαλουχούσες εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. γ; δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποχρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η αξιολόγηση του άρθρου 3 έχει δείξει ότι συνεπάγεται ενδεχόμενη έκθεση επικίνδυνη για την ασφάλεια ή την υγεία, στους παράγοντες ή στις ειδικές συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 11, τμήμα Β΄.

Άρθρο 7. Νυχτερινή εργασία.

Οι εργαζόμενες γυναίκες, κατά την έννοια τα του άρθρου 2, με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα, μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους. Στην περίπτωση δε που η μετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή και αντικειμενικά αδύνατη, απαλλάσσονται από την εργασία.

Άρθρο 9 . Απαλλαγή από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις.

Οι έγκυοι εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. α: απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών για να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 11 . Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας

1. Η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή και του χρόνου εργασίας, η μετακίνηση από νυχτερινή εργασία σε θέση εργασίας ημέρας και η αλλαγή θέσης εργασίας, που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος διατάγματος, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη σχέση εργασίας.

2. Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος διατάγματος, επεκτείνονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που η εργαζόμενη, κατά την έννοια του άρθρου 2, είναι απαλλαγμένη από την εργασία της.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποδοχές καταβάλλονται ως προς το ύψος τους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την άδεια μητρότητας. Ειδικά για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ο εργοδότης συμμετέχει καταβάλλοντας το ήμισυ των αποδοχών για τις πρώτες 25 ημέρες, ανεξάρτητα και πέραν από την αντίστοιχη υποχρέωσή του για τις περιπτώσεις αναρρωτικής άδειας. Ως προς τις διαδικασίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου, θα ορισθούν οι απαιτούμενες λεπτομέρειες από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν συνεπάγεται απώλεια των άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη σχέση εργασίας.

Άρθρο13. Κυρώσεις : Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.2224/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.1988, που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.1836/1989. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει, από αμέλεια ή πρόθεση, τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν.2224/1994.

Άρθρο14 . Έλεγχος εφαρμογής : Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 15. Έναρξη ισχύος : Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

Απαγόρευση απολύσεως πριν και μετά τον τοκετό.


ΠροστασίαΜητρότητας3

Κατά το άρθρο 15 του Ν. 1483/84, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας εργαζομένης από μέρους του εργοδότη τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για ένα έτος μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό. Η καταγγελία επιτρέπεται μόνον αν υπάρχει σπουδαίος λόγος , αλλά ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της αποδόσεως της εργαζoμένης που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως σπουδαίος για την καταγγελία λόγος θεωρείται ένα η περισσότερα περιστατικά, τα οποία κατ' αντικειμενική κρίση καθιστούν, κατά την συναλλακτική καλή πίστη, μη ανεκτή από τον εργοδότη την περαιτέρω εξακολούθηση της εργασιακής , σχέσης, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη πταίσματος της εργαζομένης. Εξάλλου, η κατά, τα ανωτέρω προστασία παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο γυναίκα ασχέτως του αν ο εργοδότης γνώριζε η όχι την εγκυμοσύνη της, αφού η διάταξη του άρθρου 25 του N.1O2/1980, που απαιτούσε τη γνώση αυτή, δεν επαναλήφθηκε στην ισχύουσα νέα διάταξη του άρθρου 15 του Ν.1483/1984. (ΑΠ. 976/1998). Βοήθημα τοκετού από το Ι.Κ.Α. . Σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελα γραπτώς κα να προβί σε σχετική κοινοποίηση αι προς ις αρμόδες υηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων . Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία της μητρότητας εφαρμόζονται και στις εργαζόμενες με σχέση έμμισθης εντολής.

Άδεια θηλασμού.


ΠροστασίαΜητρότητας4

Η εργαζόμενη, μετά τον τοκετό και αφού επιστρέψει στην εργασία της, δικαιούται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της, άδεια θηλασμού. Η διάρκεια αυτής της άδειας συνεχίζεται επί 2 έτη μετά τον τοκετό και παρέχει την ευχέρεια στην επίτοκη εργαζόμενη είτε να διακόπτει την εργασία της για μια ώρα, είτε να προσέρχεται βραδύτερα, είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρας. Ο χρόνος αυτής της μιας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσελεύσεως ή πρόωρης αποχωρήσεως, θεωρείται και αμειβεταίως χρόνος εργασίας. Την άδεια αυτή μπορεί να ζητήσει εναλλακτικά και ο άνδρας. Επίσης, το δικαίωμα της εν λόγω άδειας έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξη (6) ετών.

Οφειλόμενες αποδοχές από τον εργοδότη.


ΠροστασίαΜητρότητας5

Η απουσία της εργαζόμενης από την εργασία της λόγω κυήσεως, τοκετού και λοχείας θεωρείται ότι είναι ανυπαίτιο κώλυμα. Συνεπώς, ο εργοδότης οφείλει σ' αυτήν αποδοχές κατά τα άρθρα 657-658 Α. Κ . Δηλαδή, εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει 10ήμερο, αλλά όχι έτος στην υπηρεσία του εργοδότη δικαιούται αποδοχές ενός 15νθημέρου. Και εάν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας δικαιούται αποδοχές ενός μηνός. Φυσικά, ο εργοδότης θα εκπέσει από τις οφειλόμενες στην εργαζόμενη αποδοχές, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ' αυτήν από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 15νθήμερου ή του μήνα. Εκπίπτονται οι χρηματικές παροχές του ασφαλιστικού οργανισμού (ημερήσια επιδόματα) και όχι το χρηματικό βοήθημα τοκετού, που θεωρείται παροχή σε είδος καταβαλλόμενη σε χρήμα. Στην περίπτωση που οι γυναίκες μισθωτοί -οι οποίες κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας- δεν δικαιούνται επιδότησης από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγονται, λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη κατά το νόμο προϋπηρεσία, τότε δικαιούνται να λάβουν από την επιχείρηση που τις απασχολεί ολόκληρο το ποσό που δικαιούνται ως αποδοχές ασθενείας.

Ασφαλιστικές παροχές σε χρήμα.


ΠροστασίαΜητρότητας6

Οι παροχές μητρότητας είναι:

α) Εφ' άπαξ βοήθημα τοκετού, που καταβάλλεται στην αμέσως ασφαλισμένη ή συνταξιούχο του Ι.Κ.Α. αντί μαιευτικής περιθάλψεως.

β) Επίδομα μητρότητας που δικαιούται μόνο η αμέσως ασφαλισμένη. 

Άδειες & επιδόματα εγκυμοσύνης Τελευταία Ενημέρωση στις 06 Ιανουαρίου 2013


Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων (119 ημέρες). Οι οκτώ πρώτες εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (63 ημέρες) μετά τον τοκετό σαν μια ενιαία άδεια. Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί αργότερα από την πιθανολογούμενη ημερομηνία, αυτό δεν συνεπάγεται τη μείωση του μετά τοκετού διαστήματος αδείας (που παραμένει εννέα εβδομάδες) αλλά, τελικά, την παράταση της συνολικής χορηγηθείσας άδειας πέραν των 17 εβδομάδων.

Τα επιδόματα μητρότητας που καταβάλλονται για αυτές τις 119 ημέρες (περιλαμβάνονται και οι αργίες) υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των τριάντα (30) τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου χρόνου. Για να έχει το δικαίωμα αυτού του επιδόματος η ασφαλιζόμενη πρέπει να έχει συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας απαιτείται:

1.Το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των 2 τελευταίων χρόνων) ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,

2.Το ατομικό σας βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή με επικολλημένη την αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας,

3Το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν προσαύξηση για τα προστατευόμενα μέλη (αν υπάρχουν),

4.Βεβαίωση από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ. της περιοχής σας, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού,

5.Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σας για την ημέρα διακοπής της εργασίας σας (το σχετικό έντυπο το προμηθεύεστε από το γιατρό του ΙΚΑ που θα σας εξετάσει),

6.Υπεύθυνη δική σας δήλωση ότι διακόψατε την εργασία σας (δεν υποβάλλεται σε ξεχωριστό έντυπο, αλλά απλώς υπογράφετε κι εσείς το έντυπο που θα συμπληρώσει ο εργοδότης σας), ενώ

7.Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, χρειάζεστε επιπλέον και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Το επίδομα κυοφορίας μπορεί να προκαταβληθεί. Αυτό σημαίνει, ότι έχετε τη δυνατότητα 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, να εισπράξετε το ποσό επιδότησης κυοφορίας από το ΙΚΑ, αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδομα λοχείαςκαταβάλλεται πάντα μετά τον τοκετό, εκτός εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, ή πεθάνει λίγες ώρες μετά. Στην περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται επίδομα λοχείας, καταβάλλεται όμως επίδομα ασθενείας, εφόσον ζητηθεί από το γιατρό του ΙΚΑ, για τυχόν αναρρωτική άδεια.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον καλύπτετε τις προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα εντός 6 μηνών από τον τοκετό, να εισπράξετε τα επιδόματα μητρότητας.

Στο τέλος της λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένασυμπληρωματικό ποσό, ούτως ώστε, για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Το ΙΚΑ καλύπτει το διάστημα παραμονής σας στο Νοσοκομείο κατά τον τοκετό χορηγώντας ένα βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης 6 ημερών. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η παραμονή σας σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική για φυσιολογικό τοκετό θα καλυφθεί από εσάς και από το ΙΚΑ θα εισπράξετε το βοήθημα τοκετού (698,70 Ευρώ, ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο ισχύει για όλους το ίδιο), ντί τς μαιετικής περίθαλψης.

Για να εισπρξετε το βοήθημα τοκετού από το ΙΑ, πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

1.Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,

2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και

3.Βιβλιάριο ασθενείας (Ατομικό, Οικογενειακό και του συζύγου αν ασφαλίζεται άμεσα στο ΙΚΑ).

Σημειώνεται ότι τα επιδόματα κύησης, λοχείας και τοκετού δε φέρουν τον χαρακτήρα προϊόντος διαρκώς εκμεταλλεύσιμης πηγής και δεν αποτελούν αντάλλαγμα εξηρτημένης εργασίας, εφόσον καταβάλλονται από ελεύθερη βούληση του εργοδότη, και επομένως δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1065/2012και τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Ομοίως δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δε φορολογούνται τα επιδόματα κύησης και λοχείας που καταβάλλονται από ασφαλιστικό ταμείο.

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για το θηλασμό και τις υπόλοιπες φροντίδες ανατροφής του παιδιού και για 30 μήνες μετά τον τοκετό να προσέρχονται αργότερα ή να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε μέρα. Εναλλακτικά μπορούν να έχουν μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρας για 6 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τον εργοδότη. Εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης, εναλλακτικά με τις δύο παραπάνω επιλογές, η μητέρα μπορεί αντί για μειωμένο ωράριο, να πάρει συνεχόμενη άδεια με αποδοχές, διάρκειας περίπου 3,5 μηνών (ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια). Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας. Επίσης έχει θεσμοθετηθεί μόνο για τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, (και αυτό υπό προϋποθέσεις) η δυνατότητα επιπλέον 6μηνης άδειας, της λεγόμενης «ειδικής άδειας μητρότητας». Τα χρήματα στη νέα μητέρα τα καταβάλει ο ΟΑΕΔ. Ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της κανονικής αδείας (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για την χορήγησή της). Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.Στην περίπτωση της ειδικής άδειας, ο πατέρας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος.      

Δικαιολογητικά :


 1. Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. 

2. Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.

4. Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου.

5. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (περί εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών)

6. Προκειμένου περί εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών, οι ασφαλισμένες θα προσκομίζουν αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας διαμονής.

Το ποσό της παροχής είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ. Ο βασικός μισθός από 14-02-2012 είναι 586,08 €. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού. Η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας υπολογίζονται με βάση τα προϋπολογιζόμενα ποσά και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές (20%) υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης (6,67%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά (13,33%) που βαρύνει τον Οργανισμό. Το ποσό αυτής της παροχής θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αφού καταβάλλεται από τον «εργοδότη» ΟΑΕΔ αντί μισθού περιοδικά, όμως σύμφωνα με την ΠΟΛ.1193/3-10-2012 δε φορολογείται . 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και ένα έτος από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης.

 

Η Σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες

Δείτε Επίσης


Αυτόματες Πρώϊμες Κρυφες Αποβολές

Αμνιακό Υγρό

Ολιγάμνιο

Θρομβοφιλία (κληρονομική ή και επίκτητη)

Καρδιοτοκογραφία και NST

Κάπνισμα και κύηση

Προεκλαμψία

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]